Privacy Verklaring
ZOEKEN

Tel. 06 36485683

Privacy verklaring

Lydia Bootsman, mondhygiënist, gevestigd aan Waterlandlaan 81 1441 RS Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mondhygiënist Lydia Bootsman
Medisch Centrum Novawhere
Professor Meester P.J. Oudlaan 15
1444HT Purmerend
Tel.: 06 36485683

Lydia Bootsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Lydia Bootsman, mondhygiënist zij is te bereiken telefonisch of via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lydia Bootsman, mondhygiënist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht - Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lydia Bootsman, mondhygiënist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lydia Bootsman, mondhygiënist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Lydia Bootsman, mondhygiënist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor omzebelastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lydia Bootsman, mondhygiënist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lydia Bootsman, mondhygiënist) tussen zit.
Lydia Bootsman, mondhygiënist gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Joomla! CMS met een SSL certificaat, Windows en Windows mail of een soortgelijk e-mail programma.
Als extra beveiligings laag maken wij gebruik van ZorgMai Secure e-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lydia Bootsman, mondhygiënist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor persoonsgegevens en adressen een bewaartermijn van 2 jaar, zodat bij een nieuwe afspraak de gegevens beschikbaar zijn.

Voor gegevens waarbij facturatie gebruikt wordt, het termijn dat volgens de richtlijnen van de belastingdienst noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lydia Bootsman, mondhygiënist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lydia Bootsman, mondhygiënist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lydia Bootsman, mondhygiënist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lydia Bootsman, mondhygiënist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lydia Bootsman, mondhygiënist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lydia Bootsman, mondhygiënist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier.

Kwaliteits Register
Mondhygiënisten

Kwaliteits Register Mondhygiënisten

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde